cere rugăciune

Discipolat

Discipolatul este o perioadă de formare propriu-zisă pe care Comunitatea Magnificat o organizează pentru cei care au făcut Seminarul de viață nouă în Duhul Sfânt și au parcurs etapa imediat următoare a Post-Seminarului.

Discipolatul se organizează în trei etape formative, care conţin în jur de 53 de întâlniri săptămânale și implică participarea la 3 cursuri experiențiale și la 6 cursuri formative.

A. ETAPELE FORMATIVE:

Etapa I: „SĂ DEVENIM DISCIPOLII ÎNVĂȚĂTORULUI”

Isus a avut discipoli pe care i-a ales și i-a chemat, cu care și-a împărtășit viața și misiunea și pe care i-a format ca să-i continue lucrarea în lume. Metoda lui nu s-a epuizat acum 2000 de ani, ci Isus continuă și azi să cheme bărbați și femei, să-i formeze și să-i trimită în lume.

Această primă etapă este formată din 14 întâlniri săptămânale și este menită să constituie o cotitură pe drumul de formare, deoarece pentru discipoli, după ce au avut întâlnirea cu Isus este normal să intre pe făgașul urmării lui Isus. De aceea, întreaga etapă este orientată spre atingerea unui singur obiectiv major: încurajarea fraților și surorilor de a alege să intre la școala lui Isus. Pentru aceasta, la toate întâlnirile etapei, accentul este pus cu precădere pe frumusețea Persoanei lui Isus care cheamă la urmarea sa și ne îndeamnă să nu ne temem de condițiile pe care El le pune, deoarece El este un Învățător care nu dezamăgește și care răsplătește de o sută de ori mai mult orice renunțare făcută în numele lui

Instrumentul privilegiat care se încredințează fraților este Cuvântul lui Dumnezeu, mijloc eficient care să-i stimuleze nu doar la reflecție, ci și la actualizarea acestuia în viața proprie.

Obiectivele generale ale primei etape de Discipolat sunt:

 • Înțelegerea faptului de a fi chemați în mod personal la urmarea lui Isus;
 • Ușurarea alegerii de a deveni discipoli ai lui Isus, alegându-l drept unic Învățător;
 • Înțelegerea faptului că suntem creștini doar dacă ne facem și discipoli ai lui Isus;
 • Înțelegerea esențialității dimensiunii comunitare și ecleziale în creștinism;
 • Înțelegerea faptului că această chemare ne pune în relație cu alți frați și surori chemați ca și noi;
 • Înțelegerea faptului că propria viață și propriile alegeri trebuie puse sub Domnia lui Isus.

Atingerea acestor obiective se bazează pe harul lui Dumnezeu, pe fidelitatea participanților la întâlniri, pe dăruirea celor chemați să slujească și pe respectarea metodologiei formative tipice acestei etape.

Etapa II: „EVANGHELIA ÎMPĂRĂȚIEI”

Credința creștină nu se naște dintr-o deducție omenească, nici dintr-o filosofie, ci izvorăște din revelația dumnezeiască cuprinsă în Evanghelie, care este relatarea inspirată despre viață și conține mesajul lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Prin urmare, cine vrea să-l cunoască pe Isus și ceea ce El are de descoperit nu poate decât să înceapă cu citirea și meditarea acestei Scripturi inspirate; Biserica, într-adevăr, ne învață să o medităm în cadrul unei atmosfere de rugăciune (cf. Dei Verbum, 26.) și de intimitate cu Învățătorul.

O parte importantă a revelației este conținută în parabole și în explicarea pe care Isus o dă acelora care, chemați de El, au ales să-l urmeze, intrând la școala lui. Isus, prin parabole, vestea noutatea unei doctrine nemaiauzite până atunci: Dumnezeu nu-i judecă pe cei păcătoși, ci îi iubește și-i salvează, fără a le cere lor vreun merit în schimb. Pur și simplu îi mântuiește în mod gratuit, prin har. Dumnezeu îi adună pe cei mântuiți în Biserică, adică într-o comunitate, dându-le lor însăși viața lui și, dacă rămân atașați de El și prin forța primită de la El, îi face capabili de a trăi în sfințenia vieții.

Această a doua etapă a Drumului de Discipolat, formată din 15 întâlniri săptămânale, pune accentul pe ascultarea Evangheliei și îndeosebi a câtorva parabole relatate de Isus mulțimilor (explicate apoi în particular discipolilor), având ca obiectiv major favorizarea unei înțelegeri profunde a propunerii de mântuire pe care Învățătorul o face celor care decid să-l urmeze.

Obiectivele generale celei de-a doua etape de Discipolat sunt:

 • Oferirea conținuturilor esențiale ale propovăduirii lui Isus;
 • Oferirea conținuturilor esențiale ale vieții sacramentale cotidiene a creștinilor;
 • Începerea orientării discipolilor către o viață de slujire în comunitatea creștină;
 • A-i ajuta pe discipoli să-și ridice privirea de la orizontul pământesc la cel ceresc;
 • Ca discipolii să înceapă a-și asuma atitudini „vrednice de Evanghelie”;
 • Ca discipolii să înceapă să-și încredințeze propria viață și propriile alegeri Domniei lui Isus.

Atingerea acestor obiective se bazează pe harul lui Dumnezeu, pe fidelitatea participanților la întâlniri și la viața sacramentală, pe dăruirea celor chemați să slujească și pe respectarea metodologiei formative tipice acestei etape.

Etapa III: „DISCIPOLII ÎNVĂȚĂTORULUI”

Discipolii lui Isus sunt oameni, bărbați și femei, reînnoiți, care „îl urmează pe Miel oriunde ar merge” (Ap14,4), mereu gata de a face voința lui Dumnezeu, în ascultare și supunere față de Cuvântul lui Isus. Aceștia permit Evangheliei să le schimbe viața, renunțând la orice idol și dând mărturie despre noutatea de viață pe care o trăiesc prin curăția lor, prin iubirea față de aproapele, prin edificarea Bisericii și transfigurarea lumii.

Cea de-a treia etapă a Drumului de Discipolat, formată din 24 de întâlniri săptămânale, prin prezentarea figurii câtorva discipoli și discipole pe care-i întâlnim în Evanghelii, își propune să-i conducă pe frații și pe surorile ce parcurg acest drum formativ să reflecteze asupra răspunsului pe care aceste personaje l-au dat chemării făcute lor de Domnul, primind în felul acesta inspirație, mărturie și încurajare la rândul lor.

Scopul acestei etape este de a-i ajuta pe discipoli să conștientizeze faptul că și în ei Duhul Sfânt poate face lucruri mari, așa cum a făcut în Maria din Nazaret, în Maria din Betania, în Zaheu, în Iosif din Arimateea etc.

Obiectivele generale de atins în cea de-a III-a etapă a Drumului de Discipolat sunt:

 • Cunoașterea modelelor de discipoli pe care Evangheliile ni le prezintă;
 • Dobândirea unei familiarități cu virtuțile pe care Evanghelia ni le prezintă prin acești discipoli-model;
 • Suscitarea în inimă a dorinței de a-i imita pe acești discipoli-model;
 • Continuarea „antrenamentului” în direcția unei împărtășiri mereu mai deschise din partea discipolilor.

Atingerea acestor obiective se bazează pe harul lui Dumnezeu, pe fidelitatea participanților la întâlniri și la viața sacramentală, pe deschiderea discipolilor în a-și împărtăși viața cu ceilalți discipoli, pe dăruirea celor chemați să slujească și pe respectarea metodologiei formative tipice acestei etape.

B. CURSURILE EXPERIENȚIALE:

Cursurile experiențiale sunt momente speciale care nu au ca obiectiv formarea în sine, cât mai curând oferirea unor experiențe spirituale care să vină în întâmpinarea acelora care parcurg un drum de formare. După experiența întâlnirii cu Cristos și a trăirii experienței Rusaliilor personale, favorizate de Seminarul de viață nouă în Duhul Sfânt, discipolii au nevoie de „a încheia socotelile cu trecutul lor”, astfel încât să poată trăi în libertatea fiilor lui Dumnezeu o viață nouă cu Cristos în Biserică. Pentru atingerea acestui obiectiv, în cadrul etapei de Post-Seminar și a Discipolatului, Comunitatea Magnificat propune trei cursuri speciale și complexe, numite cursuri experiențiale, și anume:

1. Cursul de eliberare

Cursul de eliberare are ca obiectiv clarificarea discipolilor cu privire la acțiunile subversive ale diavolului, cu privire la idolatrii și la legăturile idolatrice, precum și cu privire la toate acele condiționări și dependențe de ordin spiritual, pentru a da început astfel procesului de eliberare prin intermediul sacramentelor și a unei vieți întemeiate pe relația cu Isus.

2. Cursul de vindecare interioară

Cursul de vindecare interioară are ca obiectiv descoperirea rănilor din trecut, îndeosebi a rănii primare, care condiționează persoana în a se relaționa corect și senin cu Dumnezeu și cu oamenii, pentru a da astfel început procesului de vindecare în strânsă legătură cu procesul de iertare de sine sau a persoanelor care ne-au rănit.

3. Cursul „Filip”

Cursul „Filip”, în sine, este un curs de evanghelizare, însă a fost integrat și în cadrul drumului de Discipolat cu scopul de a încorona cele două cursuri experiențiale precedente, ca o reeditare a Seminarului de viață nouă în Duhul Sfânt, având menirea de a facilita experiența efuziunii Duhului Sfânt îndeosebi pentru cei care nu au făcut această experiență la Seminar din cauza păcatelor nespovedite, a legăturilor idolatrice, a rănilor interioare și a neiertării.

Toate aceste trei cursuri sunt ținute de membri ai Comunității care sunt pregătiți pentru aceasta și au cunoștințele și carismele necesare pentru acest tip de slujire. Fiind vorba de cursuri care necesită o bună organizare și o experiență prealabilă, ele sunt încredințate unor Ministere specifice prezente în Comunitate, în contextul cărora au fost și descrise, acestea fiind:

– Ministerul de eliberare,
– Ministerul de vindecare interioară,
– Ministerul de evanghelizare.

C. CURSURILE FORMATIVE:

Pentru cei care parcurg Discipolatul în Comunitatea Magnificat din România, drumul de formare include participarea la 6 cursuri formative, și anume:

1. Cursul de rugăciune de laudă carismatică

Acest curs se naște din exigența de a înțelege ce este un grup de laudă carismatică și cum poate acesta să ajungă să aibă o rugăciune de laudă mişcată şi condusă de Duhul Sfânt, cu toate elementele care o caracterizează: folosirea carismelor în timpul rugăciunii, a gesturilor, a cântărilor, a Cuvântului lui Dumnezeu etc.

2. Cursul „Mărturia”

Acest curs se naşte din exigenţa de a-i forma pe toţi cei care sunt mărturisitori ai lui Isus viu să transmită în mod kerygmatic experienţa întâlnirii cu Isus și a vieții celei noi primite, pentru ca mărturia să fie eficace şi să-l conducă pe cel care o ascultă la primirea lui Isus. Mărturia kerygmatică are un rol cheie în evanghelizare și este astfel propusă drept stil de viaţă pentru orice creştin.

3. Cursul „Kerygma”

 Acest curs se naşte din exigenţa de a-i forma pe disicipoli să aibă acele elemente minime pentru a vesti kerygma. Suntem un popor chemat să vestească kerygma cu eficacitatea care e dată în primul rând de Duhul Sfânt, dar care depinde şi de modul nostru de vestire. Asta necesită formare, astfel încât cel care evanghelizează să fie capabil să-l conducă pe cel evanghelizat la obiectivul evanghelizării, adică la o decizie personală de credinţă şi convertire, aderând la Isus Mântuitorul şi Domnul pentru a avea parte de mântuirea pe care Isus i-o oferă prin Duhul Sfânt în comunitatea Bisericii.

4. Cursul „Biblia e o Persoană”

Acest curs se naște din exigența de a-i conduce pe discipoli să ajungă să aibă o primă întâlnire de cunoaștere a Sf. Scripturi şi să aibă capacitatea de a citi Biblia ca pe Cuvântul lui Dumnezeu şi de a se relaţiona personal cu ea, atât la rugăciunea lor personală zilnică, cât și în cadrul rugăciunii comunitare.

5. Cursul „Discernământul”

Acest curs se naște din exigența de a pune în lumină semnificaţia şi importanţa discernământului în viaţa creştinului, adică a persoanei interesate cu adevărat să facă în viață, atât în lucrurile mari, cât și în cele mici, alegeri în conformitate cu voința lui Dumnezeu.

6. Cursul „Viziunea”

Acest curs se naște din exigența de a-i ajuta pe discipoli să înțeleagă faptul că Dumnezeu are un plan cu privire la viața lor, plan ce trebuie recunoscut şi în care trebuie să intre. Acest plan este viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Răspunsul la diferite întrebări, precum: „Care sunt semnele acestei viziuni? Cum se formează ea? Cum se concretizează ea în diferitele chemări?” sunt obiectul acestui curs care, la final, prezintă și viziunea lui Dumnezeu cu privire la Comunitatea Magnificat.